توقیعات
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
باورداشت مهدویّت از آموزه‌های بسیار پررنگ فرهنگ ناب محمدی و علوی است که از دیرباز تاکنون منشأ تحول، حرکت و بالندگی جامعه شیعی بوده است از این روی آنهائیکه تاب و تحمل این نور الهی را ندارند هماره درصدد انکار و مبارزه با او شده‌اند بدین جهت یکی از راه‌های مقابله با این تهاجم تبیین و تثبیت توقیعات و کلمات صادره از ناحیه مقدسه است که نوشته حاضر در قالب 3 بخش و 9 فصل به این مهم می‌پردازد. در بخش اول مسائل و امور مقدماتی و واژه شناسی مطرح گردیده تا از خلال آن درک صحیح و درستی از مفهوم توقیع داشته و محدوده و قلمرو آن روشن گردد و سپس نگاهی گذرا به سفراء و نواب خاصه شده است. در بخش دوم: چگونگی و کیفیت صدور توقیعات و نحوه ارتباط امام با شیعیان مورد دقت بوده و تاریخچه‌ای از صدور مراسلات و مکتوبات توسط سایر ائمه بررسی شده و به صورت مفصل به توقیعات وارده در عصر غیبت صغرا پرداخته شده و آنگاه جایگاه و موقعیت این مرسولات نزد علماء و فقهاء مورد کنکاش قرار گرفته و رویکردهای مختلف توقیعات را یادآور شدیم. بخش سوم: از سؤالات و شبهاتی که این نوشته در پی پاسخگویی است، اعتبار توقیعات صادره در غیبت کبرا بویژه توقیعات شیخ مفید(ره) است که با صدور توقیعاتی برای غیر نواب اربعه در عصر غیبت صغرا و دیگر ادله که بحمدالله از آن پاسخ داده شده سپس به دیدگاه سلفیون پیرامون توقیعات اشاره شده و در پایان سرگذشت برخی از مدعیان دروغین ذکر گردیده است. واژگان کلیدی: توقیع، توقیعات، نائب، نواب، سفیر، سفراء، وکیل، وکلاء غیبت صغرا، غیبت کبرا، شیخ مفید، صدور.